Hubro Norge AS | Ansatte | Kontakt
 


Hubro Norge AS

Hubro Norge er et konsulentselskap med bred erfaring fra implementering av standard ERP-systemer i mellomstore og store organisasjoner. Vi er leverandør uavhengig og har jobbet med flere systemer. Videre har vi vært engasjert som "leder-til-utleie" for regnskaps- eller økonomifunksjonen samt deltatt i styrer i bedrifter som har gjennomgått omfattende restrukturering.

Hubro Norges tjenestetilbud
HubroNorges tjenestetilbud kan kort oppsummeres i følgende punkter:

 

Ekstrahjelp - Ekstra ressurs

 • Prosjektleder og - deltaker
 • Økonomisjef til utleie
 • Styreverv
 • Tallrydding og konvertering
 • Avstemming og kontroll


Nytt økonomisystem - ERP-prosjekt

 • Behovsanalyse
 • Utforming av styringsmodell
 • Valg av system og aktører
 • Design
 • Implementering
 • Konvertering og grensesnitt
 • Stabil drift

Omstilling - Resultatforbedring

 • IT-strategi
 • Lønnsomhetsanalyse
 • Kapasitetsutnyttelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Partnerskap
 • Forhandlinger


Bedre styringsdata - Økonomistyring i praksis

 • Controlleroppgaver
 • Rutinebeskrivelse
 • Opplæring og kompetanseheving
 • Bedre grunndata
 • Kvalitetssikring


Hubro Norge som iverksettere av IT-støttet økonomistyring
Hubro Norge har bred erfaring fra implementering av standard ERP-systemer i mellomstore og store organisasjoner.
Disse organisasjonene kjennetegnes som regel ved komplekse systemmiljøer, store transaksjonsvolum og detaljerte økonomiske styringsmodeller. Vår erfaring favner alle faser ved implementeringen; fra utforming av strategier, valg av ERP-system, til endelig implementering og overføring til stabil drift.
Våre konsulenter har god forretningsforståelse og kan bidra til å synliggjøre og støtte våre oppdragsgivere til å realisere økonomiske gevinster. Vi ser det som viktig å bygge bro mellom ERP-applikasjonen og forretningsprosesser, samt skape forankring for nødvendige organisatoriske tilpasninger. Vi har både bredde- og dybdeforståelse innen de prosessområder som dekkes av ERP-systemene.

De nye ERP-systemene skal fungere i et miljø som inneholder følgende elementer:
- Økonomiske styringsprinsipper, rutiner og krav til rapportering
- Underleverandører av program- og maskinvare
- Tilgrensende fagsystemer som skal samvirke med standardpakkene på en effektiv måte
- Teknisk infrastruktur bestående av kommunikasjonsløsninger, samt maskin- og basisprogramvare
- Menneskene i organisasjonen.

Dette betyr at valg og implementering krever engasjement fra ulike fagmiljøer og ledere innen organisasjonen og hos underleverandører. Det er nettopp her, i skjæringspunktet mellom disse områdende at Hubro Norge spiller en viktig rolle som koordinator mellom teori og praksis og mellom informasjonsteknologi og økonomistyring.

Vi betegner oss gjerne som "iverksettere". Det betyr at vår arbeidsmetode er "utførende" mer enn "konsulterende". Dette medfører at vi i hovedsak utfører våre oppdrag i kundens lokaliteter, noe som er nødvendig både for å skape nærhet til oppgaven og for å overføre kompetanse til kundens egne prosjektdeltakere.

Vår arbeidsform er metodisk. Dette innebærer et helhetssyn på prosjektorganiseringen, faseinndeling og bruk av analyse- og beskrivelsesteknikker. Metodisk arbeid er nødvendig både for å etablere et effektivt samspill mellom kundens og konsulentenes ekspertise, og for å sikre at prosjektkompetansen forblir i kundens organisasjon. Mer informasjon om våre modeller.